Mlinpek logo

 

 

04

Klikom na odgovarajuću knjigu, dobijate više informacija.

       

Vademekum5

Vademekum 5
Karl Heinz Kunde


20 evra + PDV

Tehnologija pekarstva i poslasticarstva

Tehnologija pekarstva i poslastičarstva
dr Đorđe Psodorov,
Dragan Psodorov, dipl. inž. tehnologije

22 evra + PDV

Vademekum 4

Vademekum 4
Von Bernhard Müller

20 evra + PDV

Vademekum3

Vademekum 3
Wolfgang Meißner

20 evra + PDV

       

Vademekum2

Vademekum 2
Hasso Klabunde20 evra + PDV

 

Vademekum1

Vademekum 1
Wolfgang Meißner20 evra + PDV

Tehnologija Konditorskih Proizvoda

Tehnologija konditorskih proizvoda
Milena Gavrilović

22 evra + PDV

Mlinske masine i uredjaji

Mlinske mašine i uređaji
dipl. inž Milenko M. Martinov


22 evra + PDV

   

 

 

 

       

VADEMEKUM 5
Tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne hrane
Karl-Heinz Hunde

Deo 5: LJUŠTENJE I MLEVENJE OBUČENIH ŽITA,
MAHUNASTIH PLODOVA I PRERADA ZAČINA

Nakon pune 4 godine iz štampe je izašao i poslednji 5. deo edicije Vademekum – stručne literature iz oblasti prerade žita i stočne hrane, pod nazivom LJUŠTENJE I MLEVENJE OBUČENIH ŽITA, MAHUNASTIH PLODOVA I PRERADA ZAČINA. San mladog inženjera (prim. aut. – mene), sa početka karijere - Kompletna edicija VADEMEKUM na srpskom jeziku je ostvaren. Ogromnu zahvalnost za ovaj poduhvat prevoda sa nemačkog jezika dugujem kolegi Milenku Martinovu (pok.), nesebičnom zaljubljeniku u ovu našu mlinarsku profesiju.

IZ SADRŽAJA:

LJUŠTENJE
• Mašine i uređaji
• Prerada ovsa
• Obrada ječma
• Prerada pirinča
• Obrada mahunastih plodova

PRERADA I DORADA ZAČINA
• Začini i njihova podela
• Osobine proizvoda
• Podaci o mašinama za obradu začina

 

 

 

Vademekum5

 

 

 

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

Tehnologija pekarstva i poslastičarstva
dr Đorđe Psodorov, Dragan Psodorov, dipl. inž.teh.

Knjiga „Tehnologija pekarstva i poslastičarstva“ autora dr Đorđa Psodorova i Dragana Psodorova, diplomiranog inženjera tehnologije, predstavlja novo ostvarenje u pogledu stručne literature iz pomenutih oblasti. Knjigu je izdao “Mlinpek Zavod” iz Novog Sada i time upotpunio zbirku literature iz oblasti prerade žita i brašna na srpskom jeziku.
Stil pisanja knjige je originalan i razlikuje se od knjiga iz iste oblasti, dok su brojne ilustracije u skladu sa savremenim načinom praćenja tekstualnog sadržaja.
Uočeno je nekoliko novina u pogledu pristupa problematici, koje do sada nisu zabeležene u pekarskim i poslastičarskim knjigama. Proizvodna poglavlja započinju dijagramima toka tehnološkog procesa, pri čemu je svaka faza objašnjena prema redosledu iz dijagrama, što znatno olakšava praćenje. Takođe, faze zamesa testa i proizvodnje mase praćene su odgovarajućim ilustracijama koje čitaocu dočaravaju način izvođenja procesa. Domišljatost autora se može primetiti i u poglavlju proizvodnje krema, fila ili punjenja, gde je sirovinski sastav navedenih kremova predstavljen puzlama, što umnogome može olakšati razumevanje pravila koja važe pri ovom postupku. Pomenute faze proizvodnje, kao i proizvodi karakteristični za ove faze su predstavljeni receptom. Pored naučnog i stručnog sadržaja, knjigu prati i istorijat pekarskih i poslastičarskih proizvoda, kao i legende o njihovom nastanku.
Koncizan stil pisanja i pojednostavljenje svih faza proizvodnje pekarskih i poslastičarskih proizvoda, ukazuju na to da je knjiga pisana za širu populaciju, koja je spremna da se edukuje. Sa druge strane, razjašnjenje pojedinih fizičko-hemijskih mehanizama, opisi hemijskih reakcija, dijagrami i formule, uređaji za kontrolu kvaliteta, saveti prilikom proizvodnje, preporučuje ovu knjigu stručnjacima iz ovih oblasti.
Knjiga „Tehnologija pekarstva i poslastičarstva“ se sastoji iz XII poglavlja, a sadrži 329 strana, 143 slike, 22 grafika i 20 tabela. Početna poglavlja su vezana za uvod, istorijat i strukturu proizvoda, osnovne i dodatne sirovine, kao i alat i pribor koji se primenjuje u pekarstvu i poslastičarstvu. Zatim sledi proizvodnja osnovnih proizvoda, pekarskih i poslastičarskih podloga, kremova, obloga i dekoracija. Deseto i jedanaesto poglavlje se odnose na pakovanje, skladištenje, aranžiranje na tanjiru i opis i nastanak gotovih proizvoda. Poslednje dvanaesto poglavlje se tiče HACCP-a i zdravstvene bezbednosti u pekarstvu i poslastičarstvu.
Ukoliko se pri kupovini literature iz oblasti pekarstva ili poslastičarstva odlučite baš za ovu knjigu, verovatno nećete pogrešiti, jer „Tehnologija pekarstva i poslastičarstva“ poseduje kvalitet da se nađe u vašoj biblioteci.

 

 

Tehnologija pekarstva i poslasticarstva

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

VADEMEKUM 4
Tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne hrane
Von Bernhard Müller

Deo 4: TEHNIKA PROIZVODNJE STOČNE HRANE

IZ SADRŽAJA:

H. TEHNIKA PROIZVODNJE STOČNE HRANE

1 Transportni i skladišni uređaji
1.1 Prijem
1.2 Transportni elementi
1.3 Mašine za čišćenje
1.4 Izuzimanje iz ćelija silosa i komora
1.5 Silo - vitlo
1.6 Siloska bušilica

2 Mlevenje sa mlinovima čekićarima (udarni mlinovi)
2.1 Konstrukcija i način rada mlina čekićara
2.2 Ulaz u mlin čekićar
2.3 Napajanje
2.4 Plašt sita (bušeni lim)
2.5 Čekići (udarači), samooštreći modeli
2.6 Pogon mlinova čekićara
2.7 Aspiracija mlevne instalacije
2.8 Mogući rezultati mlevenja
2.9 Borba protiv buke u fabrikama stočne hrane

3 Sejanje i prosejavanje
3.1 Definicija
3.2 Podela
3.3 Mašine za sejanje

4 Doziranje i mešanje
4.1 Uopšteno
4.2 Propisi iz uredbe za baždarenje
4.3 Sistemi merenja
4.4 Vage
4.5 Merne ćelije i primaoci sila
4.6 Mešanje

5 Melasiranje i dodavanje drugih tečnosti
5.1 Zadaci i značaj uređaja za melasiranje
5.2 Značaj melase
5.3 Ostale tečnosti
5.4 Aparati za melasiranje (homogenizaciju)

6 Presovanje (peletiranje)
6.1 Osnovne napomene
6.2 Proces peletiranja pomoću prstenaste
6.3 Proizvodnja peleta pomoću pločaste matrice
6.5 Ekstruder za proizvodnju specijalne stočne hrane
6.51 Uopšte

7 Hlađenje peleta (briketa, kockica)
7.1 Osnovno o peletama
7.2 Hladnjak za pelete
7.3 Valjci za drobljenje peleta (lomilica, drobilica)
7.4 Prosejavanje peleta sa Cryloc - rotacionim sitom

8 Uvrećavanje i otprema
8.1 Uopšte
8.2 Ventil punilice
8.3 Mašine za zašivanje vreća
8.5 Mašine za zavarivanje plastičnih vreća
8.6 Ultrazvučni uređaj za zavarivanje ventl vreća
8.7 Uređaj za zavarivanje
8.8 Utovar finalnih proizvoda

9 Opšti pogonski podaci i dijagrami
9.1 Prosečne vrednosti
9.2 Pojednostavljen prikaz dijagrama proizvodnje stočne hrane
9.3 Dijagram jedne velike instalacije za proizvodnju stočne hrane
9.4 Instalacija za otprašivanje

 

 

7

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

VADEMEKUM 3
Tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne hrane
Wolfgang Meißner

Deo 3: Tehnike transporta

IZ SADRŽAJA:

G. Transportna tehnika
1. Vrste i osobine transportnih materijala
2. Komore i protočne cevi
3. Elevator sa trakom i koficama (Elevator)
4. Pužni transporteri po DIN 15262
5. Koritasti lančani transporter (Redler)
6. Trakasti transporter
7. Vibracione transportne cevi
8. Mlinske dizalice, transportna korita, klizaljke za vreće
9. Pneumatski transport

 

 

7

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

VADEMEKUM 2
Tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne hrane
Hasso Klabunde

Deo 2:
Postupak mlevenja, merenja i mešanja

IZ SADRŽAJA:

E. Postupak mlevenja
1. Principi mlevenja žita
2. Mlevenje pšenice
3. Mlevenje raži
4. Kombinovano mlevenje pšenica - raž
5. Mlevenje duruma
6. Kombinovani mlinovi durum - pšenicа

F. Merenje i mešanje
1. Dozirni uređaji
2. Automatske vage
3. Mešaonice

 

 

2

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

VADEMEKUM 1
Tehnički podaci za tehnologiju prerade žita i stočne hrane
Wolfgang Meißner

Deo 1: Čišćenje, kvašenje žita,
hlađenje i sušenje, aspiracija, mlevenje.

IZ SADRŽAJA:

A. Čišćenje
1. Uvod
2. Vazduh i opticajni vazduh
3. Mašine za čišćenje
4. Mašine za 2. čišćenje (belo čišćenje)
5. Šematski prikaz opreme

B. Kvašenje, hlađenje i sušenje žita
1. Kvašenje žita
2. Hlađenje žita
3. Sušenje žita

C. Aspiracija
1 .Krupnoća čestica prašine
2. Konstrukcija i način rada instalacije aspiracije
3. Pritisak i otpor vazduha
4. Uređaji za izdvajanje (odvajači) prašine
5. Generatori za stvaranje vazdušne struje

D. Mlevenje
1. Mlinski valjci
2. Kamenovi za mlevenje i krupljenje; mlinovi sa kamenom
3. Udarni mlinovi
4. Mlinovi čekićari / udarni mlinovi
5. Pomoćne mašine u meljavi
6. Sita (Mašine za prosejavanje)
7. Čistilice griza
8. Frakcionisanje brašna sa najsitnijim mlevenjem i vazdušnim prosejavanjem
9. Uređaji za kontrolu mlevenja

Pregled osnovnih mernih jedinica

 

 

 

7

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

 

 

 
 
   

Tehnologija konditorskih proizvoda

Milena Gavrilović

IZ SADRŽAJA:

I UPOZNAVANJE SIROVINA

II TEHNOLOGIJA KAKAO-PROIZVODA

III TEHNOLOGIJA BOMBONSKIH PROIZVODA

IV TEHNOLOGIJA KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU

 

 

 

7

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1

Mlinske mašine i uređaji

dipl. inž. MILENKO M. MARTINOV

IZ SADRŽAJA:

A. PRIJEM I SKLADIŠTENJE ŽITA

B. TRANSPORTNI UREĐAJI

C. MAŠINE I UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE ŽITA

D. MAŠINE I UREĐAJI U PROCESIMA MLEVENJA I PRERADE ZRNA

E. ASPIRACIJA I OTPRAŠIVANJE

F. SKLADIŠTENJE I ISPORUKA FINALNIH PRODUKATA

G. MERENJE I REGULISANJE PROTOKA RASUTIH MATERIJALA

H. UPRAVLjANJE, REGULISANJE I KONTROLA POGONA

I. DODACI 

8

 

Knjigu možete poručiti kod izdavača Mlinpek Zavod, Novi Sad 021/547-681 office@mlinpekzavod.com


1